Аутоматска т ла а а с е етки и и и е е и детер и и е и и ен

АутоматскаглавачеткицезасунђерзатечнидетерџентИстакнутаслика
  • Аутоматска т ла а а с е етки и и и е е и детер и и е и и ен
  • Аутоматска т ла а а с е етки и и и е е и детер и и е и и ен

Кратакопис:

Спужвастачетказачишћењејеид,можетемељноуклонититврдокорнемрље,користисезачишћењепосуђ,аникаданеоштећујеповршинупредмета,издржљива,новајегенерацијауређајазачишћење。Крпазачишћењекојасадржипесак,чистачврстоћ,асунђервисокегустине,користитеиздржљивије。


Детаљи о п о оиз оду

Ознакепроизвода

Описпроизвода

Спужвастачетказачишћењејеид,можетемељноуклонититврдокорнемрље,користисезачишћењепосуђ,аникаданеоштећујеповршинупредмета,издржљива,новајегенерацијауређајазачишћење。Крпазачишћењекојасадржипесак,чистачврстоћ,асунђервисокегустине,користитеиздржљивије。+Сунђеркрпазапрањесеможекориститисаобестране,“0”формалдехиднасигурностбудитесигурни,сунђервисокегустинесанајлонскомкрпомзапрање,којисекористизамокрокухињскопосуђејевеомадобар。Задебљанисунђерјакаапсорпцијаводе,богатапена,лакосечисти,пластичнадршкалаказахватањ,егустапена,лакосечисти,меканаифлексибилна,висипријем,лакосеодводи。

1,самовода,нетребасредствозачишћење,супердеконтаминациј,аштедивреме,штедирад,згодан,тихорибањеможеуклонитимрљ,еспужваодтканинезачишћењеудомаћинствусесастојиодсуперфинихвлаканаичестицановеробе,употребафизичкогпринципизачишћењеантибактеријски,јеиекономичанизазаштитуживотнесрединекарактеристичнароба。2,сунђерзачишћењеможебитикористанзачишћењенакупљеногчаја,прљавштине,прљавштине,каменца,прљавштинеодсапуна,уља,начврстомизгледуподмазивања(каоштојекерамика,огледало,стакло,нерђајућичелик),можепоказатиизузетнуулогудеконтаминације。3,сунђерзачишћењеудомаћинствунештетиизгледуматеријала,неболи* *,неостаје,јеробазазаштитуживотнесредине。4,можесепроизвољноисећинаразличитевеличине,једноставанзаупотребуиекономичан。5,сунђеродтканинезачишћењеудомаћинствуможедаапсорбујесвеврстепрљавштиненасунђеру。

Сунђерзачишћењеједобаруапсорпцијиводеипени,амоћчишћењакрпезачишћењејејака。Наконкомбинацијесунђеразачишћењеикрпезачишћењ,есунђерзачишћењејемекансаједнестране,акрпазачишћењечврстасадругестране。Жутисунђерсложеназеленакрпазачишћењејенашауобичајена,међутим,недостатакжутогсунђерај,епрљавштинаскривенауруписунђерајевеоматешкоочистити,лакосеплесни,тренутнамодајеврлопосебнамагичнасунђераможенадокнадитиовајнедостатак。Чуданмоћнисунђерсависокомпорозношћу、алималимпорама,природнимантибактеријским,дуготрајномупотребомнијелакопроменити,адсорпцијамрљ,анеослањајућисенадетерџент,можеобрисатимноготешкоочиститикаменац,маст,прљавштинуодсапуна。Наконнаношењамешавинекрпе,грубастранакрпесеможекориститизачишћењеПАН-а,астранакрпесеможекориститизачишћењепредмета(каоштосучашеилитигањасанепријањајућимслојем)。

Карактеристике

Апликација

Узорци

Параметерс

Називпроизвода

Аутоматска т ла а а с е етки и и и е е и детер и и е и и ен
Материјал спужваста а ла а и етки и и и е+ПП
величина 23 * 6 * 9цм
Користите Очистите ло он н р, по он н, кухињски по ибор

Детаљи


  • Претходна:
  • Следећи:

  • Повезанипроизводи

    Baidu
    map