• බැනරය
 • බැනරය1
 • බැනරය2
 • කාර්සේදීමේස්පොන්ජ්

  කාර්සේදීමේස්පොන්ජ්

 • මුළුතැන්ගෙයපිරිසිදුස්පොන්ජ්

  මුළුතැන්ගෙයපිරිසිදුස්පොන්ජ්

 • නැනෝස්පොන්ජ්

  නැනෝස්පොන්ජ්

කුමක්දඅපිකරනවා吗?

 • මුළුතැන්ගෙය——පිරිසිදු——සෙලියුලෝස්——ස්පොන්ජ්——බ්ලොක්3

盐城Oukai海绵制品有限公司澳门188bet开户网址2009年දීආරම්භකරනලදඅතරඑයවර්ගමීටර්10000කවපසරියක්ආවරණයකරයි。අපගේසමාගම大丰නගරයේපිහිටාඇත。මෙහිගමනාගමනයඉතාපහසුය:යාන්චෙන්ග්ගුවන්තොටුපලේසිටකිලෝමීටර40ක්සහඩැෆෙන්ග්වරායේසිටකිලෝමීටර30ක්(ජාතිකපළමුපන්තියේවරාය)。අපගේසමාගමසෑමවිටමදේශීයහාවිදේශීයසියලුමගනුදෙනුකරුවන්සඳහාඋසස්තත්ත්වයේස්පොන්ජ්නිෂ්පාදනසැපයීමසඳහා”ජනතාව——නැඹුරු,යහපත්විශ්වාසය,තත්ත්වසහතිකයසහසේවාවපළමුව”යනමෙහෙයුම්දර්ශනයඅනුගමනයකරනුඇත。

Baidu
map