د اتوماتیک مایع صابون سپنج برش سر

د اتوماتیک مایع صابون سپنج برش سر انځور شوی انځور
  • د اتوماتیک مایع صابون سپنج برش سر
  • د اتوماتیک مایع صابون سپنج برش سر

لنډمعلومات:

دسکورینګپیډسپنجبرشیوidدی،کولیشيپهبشپړډولضديداغونهلرېکړي،دلوښوپاکولولپارهکارولکیږي،هیڅکلهدشیانوسطحتهزیاننهرسوي،دوامدار،دپاکولونوينسلدی。دپاکولوټوکرچېشګهلري،پاکځواک،لوړکثافتسپنج،ډیردوامداراستعمالکړئ。


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

د تولید ځانګړتیاوې

دسکورینګپیډسپنجبرشیوidدی،کولیشيپهبشپړډولضديداغونهلرېکړي،دلوښوپاکولولپارهکارولکیږي،هیڅکلهدشیانوسطحتهزیاننهرسوي،دوامدار،دپاکولونوينسلدی。دپاکولوټوکرچېشګهلري،پاکځواک،لوړکثافتسپنج،ډیردوامداراستعمالکړئ。سپنج+دمینځلوټوکرپهدواړوخواوکېکارولکیدیشي،د“0”فارملډیهایډخوندیتوبآرامتضمینشوی،دنایلانمینځلوټوکرسرهدلوړکثافتسپنج،دپخلنځيلوښولوندکولولپارهکارولکیږيخوراښهدي。ضخامتلرونکيسپنجقويداوبوجذب،دفومکولوبډایه،دپاکولولپارهاسانه،پلاستيکيلاسيدمینځلولپارهاسانه،فومکثافت،پاکولوکېاسانه،نرماوانعطافوړ،ځړولاستقبال،داوبوایستلولپارهاسانه。

1،یوازېاوبه،دپاکولواجنټتهاړتیانلري،سپرپاکول،دوختسپمولو،دکارسپمولو،اسانه،پهخاموشۍسرهسکربکولیشيداغونهلرېکړي،دکورپاکولوجامېسپنجدخوراښهفایبرونواودنويتوکوذروڅخهجوړشوی،دفزیکيکارولدانټيباکتریاپاکولواصولدواړهاقتصادياودچاپیریالساتنېځانګړتیاتوکيدي。2،دپاکولوسپنجکولیشيدراټولشويچایپاکولولپارهګټوروي،کثافات،کثافات،پیمانه،صابونکثافات،تېل،دجامدغوړظاهريبڼه(لکهسیرامیک،شیش،شیش،سټینلیسسټیل)،کولیشيدپاکولوغورهرولوښيي。3،دکورپاکولوسپنجدموادوبڼهتهزیاننهرسوي،* *تهزیاننهرسوي،نهپاتېکیږي،دچاپیریالساتنېتوکيدي。4،پهخپلهخوښهپهمختلفواندازوکېپرېکیدیشي،دکارولولپارهاسانه،اواقتصادي。5،دکورپاکولوټوکرسپنجکولیشيپهسپنجکېهرډولکثافاتجذبکړي。

دپاکولوسپنجداوبوجذباوفومکولوکېښهدی،اودپاکولوټوکرپاکولوځواکپیاوړیدی。دپاکولوسپنجاودپاکولوټوکرلهترکیبوروسته،دپاکولوسپنجلهیوېخوانرمدیاودپاکولوټوکرلهبلېخواټینګدی。دژیړسپنجمرکبشنهپاکولوټوکرزموږعامدی،پههرصورت،دژیړسپنجزیاندادی،دسپنجسوريکېپټېکثافاتپاکولخوراستونزمندي،دمولډکولولپارهاسانه،اوسنیفیشنخوراځانګړیجادوسپنجکولیشيدانیمګړتیاپورهکړي。عجیببریښناسپنجدلوړپورزیتسرهمګرکوچنيسوري،طبیعيانټيباکتریا،اوږدمهالهکارولدبدلونلپارهاسانهندي،دداغونوجذبکول،پهصابونتکیهنهکولکولیشيدپیمانهپاکولولپارهخوراستونزمنپاککړي،غوړاوصابونپاککړي。دمرکبټوکردلګولووروسته،دټوکرناڅاپهاړخد锅پاکولولپارهکارولکیدیشي،اودټوکراړخدشیانوپاکولولپارهکارولکیدیشي(لکهشیشېیانانسټیکپین)。

برخی

غوښتنلیک

نمونې

پیرامیټونه

د محصول نوم

د اتوماتیک مایع صابون سپنج برش سر
مواد د سپنج برش سر + pp
اندازه ۲۳*۶*۹ سانتي متره
کارول لوښي، لوښي، د پخلنځي لوښي پاک کړئ

جزیات


  • مخکینی:
  • بل:

  • اړوندتوليدات

    Baidu
    map