• بینر
 • بینر1
 • بینر2
 • د موټر مینځلو سپنج

  د موټر مینځلو سپنج

 • د پخلنځي پاک سپنج

  د پخلنځي پاک سپنج

 • نانوسپنج

  نانوسپنج

څهموږ یې کوو؟

 • پخلنځي——پاک——سیلولوز——سپنج——بلاک3

盐城Oukaiسپنجمحصولاتو有限،په2009کالکېتاسیسشو،چېد10000مربعمترهساحهپوښي。زموږ شرکت په大丰ښار کې موقعیت لري。دلتهترافیکخورااسانهدی:دیانچینګهواییډګرڅخهیوازې40کیلومتره،اوددفینګبندرڅخه30کیلومتره(مليلومړۍدرجېبندر)。زموږشرکتبهتلد”خلکومتمرکز،ښهباور،کیفیتتضمیناوخدمتلومړی”دعملیاتوفلسفهتعقیبکړيترڅوپهکوردننهاوبهرټولوپیرودونکوتهدلوړکیفیتسپنجمحصولاتچمتوکړي。

Baidu
map