• ਬੈਨਰ
 • ਬੈਨਰ1
 • ਬੈਨਰ2
 • ਕਾਰਧੋਣਵਾਲਾਸਪੰਜ

  ਕਾਰਧੋਣਵਾਲਾਸਪੰਜ

 • ਰਸੋਈਸਾਫ਼ਸਪੰਜ

  ਰਸੋਈਸਾਫ਼ਸਪੰਜ

 • ਨੈਨੋਸਪੰਜ

  ਨੈਨੋਸਪੰਜ

ਕੀਅਸੀਂਕਰਦੇਹਾਂ?

 • ਰਸੋਈ——ਸਾਫ਼——ਸੈਲੂਲੋਜ਼——ਸਪੰਜ——ਬਲਾਕ3

盐城Oukaiਸਪੰਜਉਤਪਾਦਕੰਪਨੀ,ਲਿਮਟਿਡ2009ਵਿੱਚਸਥਾਪਿਤਕੀਤਾਗਿਆਸੀ,ਜੋਕਿ10000ਵਰਗਮੀਟਰਦੇਖੇਤਰਨੂੰਕਵਰਕਰਦਾਹੈ。ਸਾਡੀਕੰਪਨੀ大丰ਸ਼ਹਿਰਵਿੱਚਸਥਿਤਹੈ。ਇੱਥੇਆਵਾਜਾਈਬਹੁਤਸੁਵਿਧਾਜਨਕਹੈ:ਯਾਨਚੇਂਗਹਵਾਈਅੱਡੇਤੋਂਸਿਰਫ40ਕਿਲੋਮੀਟਰ,ਅਤੇਦਾਫੇਂਗਪੋਰਟ(ਰਾਸ਼ਟਰੀਪਹਿਲੀ——ਸ਼੍ਰੇਣੀਦੀਬੰਦਰਗਾਹ)ਤੋਂ30ਕਿਲੋਮੀਟਰਦੂਰ।ਸਾਡੀਕੰਪਨੀਹਮੇਸ਼ਾਦੇਸ਼ਅਤੇਵਿਦੇਸ਼ਵਿੱਚਸਾਰੇਗਾਹਕਾਂਲਈਉੱਚ——ਗੁਣਵੱਤਾਵਾਲੇਸਪੰਜਉਤਪਾਦਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨਲਈ”ਲੋਕ——ਮੁਖੀ,ਨੇਕਵਿਸ਼ਵਾਸ,ਗੁਣਵੱਤਾਦਾਭਰੋਸਾਅਤੇਸੇਵਾਪਹਿਲਾਂ”ਦੇਸੰਚਾਲਨਫਲਸਫੇਦੀਪਾਲਣਾਕਰੇਗੀ।

Baidu
map