• ब्यानर
 • ब्यानर१
 • ब्यानर2
 • कार धुने स्पन्ज

  कार धुने स्पन्ज

 • भान्सा सफा स्पन्ज

  भान्सा सफा स्पन्ज

 • नानोस्पन्ज

  नानोस्पन्ज

केहामीगर्छौ吗?

 • भान्सा——सफा——सेलुलोज——स्पंज——ब्लक——३

盐城Oukaiस्पन्जउत्पादनकं,लिमिटेड10000वर्गमीटरकोएकक्षेत्रकभर2009मास्थापितभएकोथियो।हाम्रोकम्पनी大丰शहरमास्थितछ।यहाँट्राफिकधेरैसुविधाजनकछ:यानचेङएयरपोर्टबाटमात्र40किलोमिटर,र大丰पोर्ट(राष्ट्रियप्रथमश्रेणीपोर्ट)बाट30किलोमिटर।हाम्रोकम्पनीलेसधैं”जनताउन्मुख,राम्रोविश्वास,गुणस्तरआश्वासनरसेवापहिले”कोसञ्चालनदर्शनलाईस्वदेशरविदेशमारहेकासबैग्राहकहरूलाईउच्चगुणस्तरकोस्पन्जउत्पादनहरूउपलब्धगराउनेछ।

Baidu
map