• ബാനർ
 • ബാനർ1
 • ബാനർ2
 • കാർകഴുകുന്നസ്പോഞ്ച്

  കാർകഴുകുന്നസ്പോഞ്ച്

 • അടുക്കളവൃത്തിയുള്ളസ്പോഞ്ച്

  അടുക്കളവൃത്തിയുള്ളസ്പോഞ്ച്

 • നാനോസ്പോഞ്ച്

  നാനോസ്പോഞ്ച്

എന്ത്ഞങ്ങൾചെയ്യുമോ吗?

 • അടുക്കള——വൃത്തിയുള്ള——സെല്ലുലോസ്——സ്പോഞ്ച്——ബ്ലോക്ക്3

10000年ചതുരശ്രമീറ്റർവിസ്തീർണ്ണമുള്ളയാഞ്ചെങ്ഔകായ്സ്പോഞ്ച്പ്രോഡക്ട്സ്കമ്പനിലിമിറ്റഡ്2009 -ൽസ്ഥാപിതമായി。ഞങ്ങളുടെകമ്പനി大丰നഗരത്തിലാണ്സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്。ഇവിടെഗതാഗതംവളരെസൗകര്യപ്രദമാണ്:യാഞ്ചെങ്വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന്40കിലോമീറ്ററുംഡാഫെങ്തുറമുഖത്ത്നിന്ന്30കിലോമീറ്ററും(ദേശീയഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്പോർട്ട്)。സ്വദേശത്തുംവിദേശത്തുമുള്ളഎല്ലാഉപഭോക്താക്കൾക്കുംഉയർന്നനിലവാരമുള്ളസ്പോഞ്ച്ഉൽപ്പന്നങ്ങൾനൽകുന്നതിന്ഞങ്ങളുടെകമ്പനിഎല്ലായ്പ്പോഴും”ആളുകളെഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള,നല്ലവിശ്വാസം,ഗുണനിലവാരഉറപ്പ്,സേവനംആദ്യം”എന്നപ്രവർത്തനതത്വശാസ്ത്രംപിന്തുടരും。

പുതുതായിഎത്തിച്ചേര്ന്നവ

Baidu
map