Ընկերությաննորություններ

 • Հրապարակմանժամանակը՝11-03-2022

  Պոլիվինիլսպիրտբժշկականկարգիմիկրոծակոտկենսպունգըպոլիմերայիննյութիմիտեսակէ՝գերազանցներծծողգործունակությամբևչափազանցփափուկմակերեսովմարդումարմնիհետշփվելիս,որըկարողէլիովինբնականկերպովքայքայվել:Նրաներծծմանգերազանցկատարումըոչմիայնավելիարագներծծմանարագությանմեջէ,այլև……Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝11-03-2022

  伊娃ռետինեևպլաստմասսայեարտադրանքներըշրջակամիջավայրիպաշտպանությաննորպլաստիկփրփուրնյութերեն,լավամորտիզացմամբ,սեյսմակայունությամբ,ջերմամեկուսացումով,խոնավությանդիմացկուն,քիմիականկոռոզիայիցդիմադրությամբևայլառավելություններով,ևչենկլանումջուրը:EVAռետինեևպլաստմասսաարտադրանքներըկարողենմշակվելև……Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝11-03-2022

  EPE——նմշակվողպոլիէթիլենէ,որընաևհայտնիէորպեսմարգարիտբամբակ:Չխաչկապակցվածփակբջիջներիկառուցվածքը,այնբարձրփրփուրպոլիէթիլենայինարտադրանքէ,որըարտադրվումէցածրխտությանպոլիէթիլենի(LDPE)արտամղմամբ՝որպեսհիմնականհումք,որըբաղկացածէֆիզիկականփրփուրիկողմիցարտադրվածբազմաթիվանկախփուչիկներից։Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝11-03-2022

  Պոլիէթիլենայինփրփուրբամբակըչխաչկապվածփակբջիջներիկառուցվածքէ,որընաևհայտնիէորպեսEPEմարգարիտբամբակ,շրջակամիջավայրիպաշտպանությանփաթեթավորմաննորտեսակէ:Այնբաղկացածէցածրխտությանպոլիէթիլենայինլիպիդից,որըֆիզիկապեսփրփրվածէբազմաթիվանհատականպղպջակներառաջացնելուհամար:Այնհաղթահարումէշ……Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝11-03-2022

  伊娃նյութըչափազանցտարածվածնյութէ,որըսովորականմիջանկյալնյութէառօրյակյանքում:Դրանիցպատրաստվածպատրաստիարտադրանքնունիլավփափկություն,հարվածայինդիմադրություն,սահելուդիմադրությունևուժեղճնշմանդիմադրություն,ինչպիսիքենմերսովորականEvaհողաթափերը,բամբակյակոշիկները,伊娃բջջայինհեռախոսիպաշտպանիչ……Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝11-03-2022

  记忆泡沫,որըհատուկսպունգէ,որըմշակվելէեվրոպականընկերությանկողմից:Երբհիշողությանփրփուրիհարթմակերեսըձեռքովսեղմվումէ,մատնահետքըկհայտնվի,այնուհետևկամաց——կամացկվերանա:Սահիշողությանփրփուրիխորհրդանշականէֆեկտնէ՝«դանդաղետընթաց»,իսկմյուսնյութերիհամարդժվարէ……Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝09-30-2022

  1.Նյութականտարբերություն。Լատեքսիհումքըբնականկաղնուհյութնէ,որըձևավորվումէփրփուրից՝ծակոտիներառաջացնելուհամար:Հիշողությանփրփուրըկոչվումէնաևդանդաղվերադարձիսպունգ:Հումքըարդյունահանվումէնավթից,ևդահիմնականումքիմիականսինթեզէ։2。Տարբերկյանքիտեւողություն。լատեքսըչիդեֆորմացվում…Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝04-12-2022

  Հիդրոֆիլնստվածքայինտիպիպոլիուրեթանայինկենսաբանականլցանյութընորտեսակիկենսաբանականլցանյութէ,որըձևափոխվածևսինթեզվածէպոլիմերայինպոլիուրեթանայիննյութով:Լցանյութիմեծևմիկրոանցքերըհամակցվածեն,իսկմեծանցքերըպահպանումենգազիշփմանլավպայմաններ,…Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝04-12-2022

  Մարտի8 -ըԱշխատավորկանանցմիջազգայինօրնէ,որընաևհայտնիէորպեսմարտիութերորդ,Կանանցօր,մարտիութերորդԿանանցմիջազգայինօր,աշխարհիկանայքհանունխաղաղության,հավասարության,փառատոնիզարգացման:Անցածդարիընթացքումկանայքանդադարջանքերենգործադրել՝պայքարելուհամար……Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝04-08-2022

  Ի՞նչէՍիսալը:Հիմնականումանունըծագելէ龙舌兰Sisalana——ից՝ծաղկողբույսիտեսակից,որըբնիկէհարավայինՄեքսիկայում,բայցլայնորենմշակվածևբնականացվածշատայլերկրներում:Բույսըտալիսէամուրևդիմացկունմանրաթել,որնօգտագործվումէպարաններիպատրաստմանևվարիո……Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝04-08-2022

  Հրաշալիներծծողշվեդականսպասքիանձեռոցիկներըհրաշքենխոհանոցում:Դուքերբեքչեքցանկանավերադառնալսպունգներինկամսովորականկտորների,ներբտեսնեք,թեինչպեսենդրանքաշխատում:Պատրաստվածէ70%ցելյուլոզիցև30%բամբակից,դրանքդիմացկունենևկրկնակիօգտագործմանհամար:Օգտագործեքդրանքթղթեանձեռոցիկներիփոխարեն՝բծերըմաքրելուհամար……Կարդալավելին»

 • Հրապարակմանժամանակը՝04-08-2022

  Սեղմվածցելյուլոզայինդեմքիսպունգներըպատրաստվածենբնական,չմշակվածբուսականմանրաթելից,որնամենաէկոլոգիապեսմաքուրընտրություննէ:Դեմքիլվացմանայսսպունգներըհիանալիկերպովհեռացնումենկեղտը,դիմահարդարումը,դեմքիդիմակըև……Կարդալավելին»

Baidu
map