• બેનર
 • બેનર1
 • બેનર2
 • કારધોવાનુંસ્પોન્જ

  કારધોવાનુંસ્પોન્જ

 • કિચનક્લીનસ્પોન્જ

  કિચનક્લીનસ્પોન્જ

 • નેનોસ્પોન્જ

  નેનોસ્પોન્જ

શુંઅમેકરીશું吗?

 • રસોડું——સાફ——સેલ્યુલોઝ——સ્પોન્જ——બ્લોક3

188BET亚洲体育平台盐城O澳门188bet开户网址ukai海绵制品有限公司有限公司નીસ્થાપના2009માંકરવામાંઆવીહતી,જે10000ચોરસમીટરનાવિસ્તારનેઆવરીલેછે。અમારીકંપનીડાફેંગશહેરમાંઆવેલીછે。અહીંનોટ્રાફિકખૂબજઅનુકૂળછે:યાનચેંગએરપોર્ટથીમાત્ર40કિલોમીટરઅનેડાફેંગબંદર(રાષ્ટ્રીયફર્સ્ટ——ક્લાસબંદર)થી30કિલોમીટરદૂરછે。અમારીકંપનીહંમેશા”લોકલક્ષી,સદ્ભાવના,ગુણવત્તાનીખાતરીઅનેસર્વપ્રથમસેવા”નાઓપરેશનફિલોસોફીનેઅનુસરશેજેથીદેશઅનેવિદેશનાતમામગ્રાહકોમાટેઉચ્ચગુણવત્તાનીસ્પોન્જપ્રોડક્ટ્સપ્રદાનકરીશકાય。

Baidu
map