• بنر
 • بنر1
 • بنر2
 • اسفنج ماشین شویی

  اسفنج ماشین شویی

 • اسفنج تمیز آشپزخانه

  اسفنج تمیز آشپزخانه

 • اسفنجنانو

  اسفنجنانو

چیما انجام می دهیم؟

 • آشپزخانه——تمیز——سلولزی——بلوکاسفنجی3

شرکتمحصولاتاسفنجی盐城Oukaiدرسال2009تاسیسشدکهمساحتآن10000مترمربعاست。شرکت ما در شهر دافنگ واقع شده است。ترافیکاینجابسیارراحتاست:تنه40کایلومترازفرودگاه盐城،و30کیلومترازبندر大丰(بندردرجهیکملی)فاصلهدارد。شرکتماهمیشهازفلسفهعملیات”مردممداری،حسننیت،تضمینکیفیتوخدماتاول”پیرویمیکندتامحصولاتاسفنجیباکیفیتبالارابرایهمهمشتریاندرداخلوخارجازکشورارائهدهد。

Baidu
map