Автоматичначеткасгъбазатеченпериленпрепарат

ГлаваначеткасгъбазаавтоматичентеченпериленпрепаратПредставеноизображение
  • Автоматичначеткасгъбазатеченпериленпрепарат
  • Автоматичначеткасгъбазатеченпериленпрепарат

Краткоописание:

Гъбачетказаподложказапочистванееid,моженапълнодапремахнеупоритипетна,използвасезапочистваненасъдов,еникоганеповреждаповърхносттанапредмети,издръжлива,еновопоколениепочистващиуреди。Почистващакърпа,съдържащапясък,чистаякост,гъбасвисокаплътност,използвайтепо——издръжлива。


Подробности за п п одукта

Продуктовиетикети

Описание на п о одукта

Гъбачетказаподложказапочистванееid,моженапълнодапремахнеупоритипетна,използвасезапочистваненасъдов,еникоганеповреждаповърхносттанапредмети,издръжлива,еновопоколениепочистващиуреди。Почистващакърпа,съдържащапясък,чистаякост,гъбасвисокаплътност,използвайтепо——издръжлива。Гъбка+ърпазаизмиванемогатдасеизползватотдветестрани,безопасносттана“0”формалдехид,бъдетесигурни,гъбасвисокаплътностинайлоновакърпазаизмиване,използванизанамокряненакухненскиприбори,самногодобри。Удебеленагъбасилноводопоглъщаща,богатанапяна,лесназапочистван,епластмасовадръжкалесназахващан,еплътнапяна,лесназапочистван,емекаигъвкава,висящарецепция,лесназаоттичане。

1,самовода,несенуждаятотпочистващпрепарат,суперобеззаразяване,спестяваненавреме,спестяваненатруд,удобно,тихотърканеможедапремахнепетна,домакинскапочистващакърпагъбасесъстоиотсуперфинивлакнаичастициотновастока,използванетонафизическипринципизапочистваненаантибактериални,еедновременноикономичнаиопазващаоколнатасредахарактернастока。2,почистващатагъбаможедабъдеполезназапочистваненанатрупаниячай,мръсотия,мръсотия,котленкамък。сапуненамръсотия,масло,върхувъншниявиднатвърдосмазване(катокерамика,огледало,стъкло,неръждаемастомана),можедапокажеизключителнаролязаобеззаразяване。3,домакинскагъбазапочистванененаранявавъншниявиднаматериала,ненаранява* *,неостава,естоказаопазваненаоколнатасреда。4,могатдабъдатпроизволнонарязанинаразличниразмери,леснизаизползванеиикономични。5,домакинскапочистващакърпагъбаможедаабсорбиравсичкивидовемръсотиявърхугъбата。

Почистващатагъбаедобраприабсорбираненаводаиразпенване,апочистващатасиланапочистващатакърпаесилна。Следкомбиниранетонапочистващатагъбаипочистващатакърпа,почистващатагъбаемекаотеднатастрана,апочистващатакърпаетвърдаотдругата。Зеленатакърпазапочистваненажълтагъбаенашатаобщ,анонедостатъкътнажълтатагъбае,чемръсотията,скритавдупкатанагъбата,емноготрудназапочистване,лесназаплесенясван,есегашнатамодаемногоспециалнамагическагъб,акоятоможедакомпенсиратозинедостатък。Страннамощнагъбасвисокапорьозност,номалкипори,естественаантибактериална,дългосрочнаупотребанесепроменялесно,адсорбциятанапетна,бездаразчитатенапочистващпрепарат,можедаизтриемноготруднизапочистванекотленкамък,мазнини,замърсяванияотсапун。Следнанасяненасмесенатакърпа,грапаватастрананакърпатаможедасеизползвазапочистванена,астранатанакърпатаможедасеизползвазапочистваненапредмети(каточашиилитиганиснезалепващопокритие)。

Характеристика

Приложение

Мостри

Параметри

Име на п о одукта

Автоматичначеткасгъбазатеченпериленпрепарат
Материал 副总副总副总副总副总副总副总副总
размер 23 * 6 * 9см
Използвайте Почистете тенджери, с и дове, кухненски п и ибо и

Подробности


  • Предишен:
  • Следващия:

  • Свързанипродукти

    Baidu
    map